1. FILTRA VAJI

Vaji siguron një lubrifikim të pjesëve të motorrit dhe gjithashtu një pastrim të dhomës së djegies nga pjesëza të ndryshme që mund të ngelen duke i transportuar ato për tek filtri i vajit. Në këtë mënyrë një filtër vaji funksional, i cili i bllokon këto pjesëza duke mos i lejuar ato të qarkullojnë më në rrugët e lubrifikimit, ndikon direkt në performancën e motorrit të makinës. Gjithashtu,
filtri i vajit, duke qenë i pajisur me disa valvula, realizon edhe ndarjen e fluksit të vajit në rrugë të ndryshme në përputhje me fazat e funksionimit te makinës. Kjo përforcon edhe njëherë rëndësinë e cilësisë së filtrit të vajit në funksionimin e motorrit dhe vendosjen e saktë të tij me parametrat e duhur të presioneve dhe valvulave të nevojshme sipas kërkesave të çdo mjeti.
Këto tipe filtrash të prodhuara nga Kompania ASAS sipas teknologjive më moderne, sigurojnë një cilësi të lartë filtrimi (elemente filtrues cilësorë), fileto dhe gomina të sakta të testuara plotësisht përpara montimit në filtër.

a. Filtra vaji me fileto (spin-on oil filters)

3

b. Filtra vaji element (element oil filters)

c. Filtra vaji element ECO (ECO element oil filters)

d. Filtra vaji hidraulik (Hydraulic oil filters)

2. FILTRA NAFTE (FUEL FILTERS)

Zakonisht karburanti përmban papastërti të ndryshme, ku përfshihen pluhuri, uji dhe mikro-organizma të ndryshme, të cilat në një filtrim jo të saktë krijojnë veshjen e injektorëve, pompave dhe valvulave të rregullimit të presioneve. Ky tip filtrash , sidomos në makinat e viteve të fundit, kërkon një efiçencë minimumi 90 % dhe për të pasur një rezultat sa më të mirë në shumë raste në makineritë e rënda dhe kamiona nuk vendoset vetëm një filtër i vetëm nafte. Pavarësisht se të njëjtë në paraqitje, në varësi nga rëndësia dhe vendi i përdorimit të tyre filtrat e naftës kanë niveletë ndryshme filtrimi.
Ky fakt duhet te vleresuar siç duhet, mbasi përdorimi i një tipi të gabuar filtri ju sjell dëmtimin e sigurtë të pompës së naftës.
Filtrat e naftës të prodhuara nga Kompania ASAS kanë një efiçencë mjaft të lartë pastrimi të materialeve të dëmshme dhe ndarjes së ujit.

a. Filtra nafte me fileto (spin-on fuel filters)

161718

b. Filtra nafte element (element fuel filters)

192122

c. Filtra nafte element ECO (ECO element fuel filters)

232425

3. FILTRA BENZINE (GASOLINE FILTERS)

262728

Përdoren tek sistemi i injeksionit të motorrave të benzinës, zakonisht të pajisur me tuba metalikë për një bashkim të shpejtë me tubat e karburantit.
Funksionet dhe karakteristikat e filtrit janë të ngjashme me ato të filtrave të naftës, prandaj edhe këtu rekomandohet përdorimi i një filtri cilësor për të realizuar pastrim sa më të mirë të karburantit dhe, rrjedhimisht, një funksionim optimal të motorrit.

 

4. FILTRA AJRI (AIR FILTERS)

Filtri i ajrit bllokon pjesëza të ndryshme që qarkullojnë ne ajer, të tilla si pluhuri apo pjesë të tjera organike, duke mos i lejuar ato të hyjnë në motorr. Për të realizuar një djegje sa më të mirë motorrët perdorin një sasi caktuar ajri për çdo litër karburanti. Në këtë mënyrë, një filtër cilësor i prodhuar sipas standardeve ndikon drejtepërsëdrejti në funksionimin e motorrit dhe konsumin uniform të karburantit. Teknologjia e sotme moderne ka arritur të prodhojë filtra me një përsosmëri filtrimi deri në 99, 9 % të pjesëzave të dëmshme për motorrin e makinës suaj.
Tipet e reja te makinave, prodhuar nga fundi i viteve ’90-të, kërkojnë pikërisht përdorimin e këtyre tipe filtrash ajri. Përdorimi i ndonjë lloji tjetër filtri do shkaktonte dëmtimin e pandreqshëm të motorrit. Bazuar në rekomandimet e prodhuesit si dhe në përvojën tonë të gjatë në tregun shqiptar, ne do insistonim në rekomandimin që fitrin e ajrit ta ndërronit pas çdo 3000-3500 kilometrash të përshkuara.

a. Filtra ajri për autovetura

293132

b. Filtra ajri për kamiona dhe makineri të rënda (Trucks and heavy duty air filters)

33343512

c. Filtra ajri për makineritë bujqësore.

363738

d. Filtra ajri gjenratorësh të mëdhenj e të vegjël.

394142

e. Filtra ajri me ndarës vaji (air-oil separator filters)

 

43

5. FILTRA KONDICIONERI (CABIN AIR FILTERS)

Të quajtura rëndom “filtra kondicioneri”, këto lloj filtrash shërbejnë për pastrimin e ajrit të kabinës, e cila, mund të jetë ose jo e pajisur me kondicioner, ose qoftë dhe me pajisje më të avancuara të tilla si klimatizatori. Këto janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për të siguruar një ajër të pastër brënda në kabinë dhe, rrjedhimisht, një qëndrim sa më komod në të, por edhe për tharjen e xhamave pas veshjes me avull gjatë motit të ftohtë.
Prandaj ne insistojmë në rekomandimin që të përdorni filtra ajri me cilësi sa më të lartë. Përveç filtrave ASAS ne ju ofrojmë edhe filtra të prodhuesve më me emër italianë dhe koreano-jugorë.

a. Filtra kondicioneri për autovetura

444546

b. Filtra kondicioneri për kamiona

474849

 

c. Filtra vaji per kambio automatike (Automatic Trasmission Oil Filters) 

Në ditët tona gjithnjë e më shumë po gjejnë përdorim automjetet me kambio automatike. Kambiot automatike kërkojnë detyrimisht filtrat e veta, të cilët garantojnë nje pasterti optimale dhe një fluks normal të vajit në rrugët e lubrifikimit të kambios. Pikërisht për këtë arësye këto tipe filtrash janë tepër të rëndësishëm. Për përftimin e një funksionimi sa më efikas është mjaft esenciale të merret filtri i duhur.

515253

Përndryshe, në rast të një filtri me cilësi të dobët, jo vetëm që kambio me siguri do dëmtohet, por edhe ju vetë do kishit shqetësime për arsye të defekteve të vazhdueshme në automjetin tuaj. Aqë më shumë kjo do t’ju sillte shpenzime të tepërta kohe dhe paráshë.